Izjava o varstvu osebnih podatkov za testna vozila Citroën

1. PODATKI UPRAVLJAVCEV

Za varstvo osebnih podatkov strank pridobljenih v zvezi s sklenitvijo pogodbe za uporabo / najem vozila in izvajanjem pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja ali drugim naročilom za izvedbo pogodbe ter v zvezi z izvajanjem ukrepov na prošnjo stranke za namen sklenitve pogodbe, sta odgovorna:

Pooblaščeni prodajalec, naveden na prvi strani pogodbe o najemu / uporabi vozila (v nadaljevanju prodajalec)

in

uvoznik vozil znamke Citroën – družba C Automobil Import, podjetje za distribucijo avtomobilov, d.o.o., Baragova ulica 7e, 1000 Ljubljana, matična številka: 5934737000, kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:: gdpr@c-automobil-import.si.

(v nadaljevanju upravljavca)

2. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNA PODLAGA

2.1 Podatki za namen sklenitve in izvajanja pravic in obveznosti iz naslova pogodbe za uporabo / najem vozila

Obdelava osebnih podatkov za namen sklenitve ter izvajanja pravic in obveznosti iz naslova pogodbe za uporabo/najem vozila, za namen izvajanja ukrepov na prošnjo stranke za namen sklenitve pogodbe, je utemeljena na podlagi 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – Uredba (EU) 2016/679 (v nadaljevanju GDPR) in na podlagi ostalih zavezujočih predpisov. Upravljavca sta v pogodbi med njima določila obveznosti vsakega izmed njiju glede odgovornosti upravljavcev za zakonitost obdelave in točnost obdelovanih podatkov. Prav tako sta določila medsebojne obveznosti glede obveščanja po predpisih o varstvu osebnih podatkov in obravnavanja zahtevkov strank iz tega naslova, kot je razvidno iz te izjave.

Kot stranka za potrebe sklenitve pogodbe za uporabo / najem vozila prodajalcu posredujete podatke o svojem imenu, priimku, naslovu, telefonski številki, elektronski pošti, datumu rojstva, številki vozniškega dovoljenja, datuma izdaje vozniškega dovoljenja, vpiše se pa še datum in čas uporabe vozila. Ti podatki so potrebni za namen izvedbe pogodbe za uporabo / najem vozila in s tem namenom povezane komunikacije med pogodbenima strankama.

Prodajalec bo lahko zavrnil sklenitev pogodbe za uporabo / najem vozila delno ali v celoti, če bo stranka zavrnila posredovanje svojih podatkov, ki so zahtevani za potrebe sklenitve pogodbe za najem / uporabo vozila. Za odstop od poslovnega razmerja in/ali zadržanje izvedbe storitve v primerih, ko niso bili posredovani vsi nujni podatki, upravljavca nista odškodninsko odgovorna. Prodajalec ima pravico, da po lastni presoji zahteva, da stranka izkaže svojo identiteto in morebiten obstoj pooblastilnega razmerja; v primeru, ko je stranka pravna oseba, pa tudi upravičenost za sklepanje poslovnega razmerja v imenu te pravne osebe. Komunikacija skladno s splošnimi pogoji in celovita izvedba pogodbe je mogoča le pod pogojem, da je stranka posredovala točne osebne podatke, ki se nanašajo nanjo.

Obdelava zbranih podatkov je potrebna za izvedbo naročila stranke, to je izpolnitev pogodbe, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo stranke pred sklenitvijo pogodbe, kar predstavlja pravno podlago za njihovo obdelavo (točka b) 1. odstavka 6. člena GDPR).

Hkrati bosta podatke obdelovala za namen za namen oblikovanja pravnih zahtevkov ali obrambo pred njimi; vzdrževanja varnosti informacijskih sistemov, prostorov in premoženja; kar vse predstavlja njune zakonite interese (točka f prvega odstavka 6. člena GDPR). Podatke bosta obdelovala tudi zaradi zaščite življenjskih interesov stranke in drugih fizičnih oseb (točka d prvega odstavka 6. člena GDPR) in zaradi izpolnitve zakonskih obveznosti, npr. v zvezi z ukrepi za zagotavljanje varnosti proizvodov (točka c) prvega odstavka 6. člena GDPR). Podatki iz te pogodbe se bodo za navedene namene lahko posredovali tudi drugim družbam v skupini proizvajalca znamke vozil Citroën, kar vključuje iznos podatkov v državo izven EU, v Švicarsko konfederacijo, za katero je Komisija Evropske Unije dne 26. julija 2000 izdala odločbo, s katero je ugotovila, da Švicarska konfederacija v celoti zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov.

2.2 Neposredno trženje

Prodajalec, naveden na prvi strani te prodajne pogodbe, in uvoznik vozil znamke Citroën, bosta lahko ločeno in vsak zase pridobivala izrecne privolitve za neposredno trženje in analiziranje za namene priprave optimalne in prilagojene ponudbe izdelkov in storitev. Vsaka družba zase se v tem primeru šteje kot upravljavec osebnih podatkov.

Prodajalec, naveden na prvi strani te prodajne pogodbe, in uvoznik vozil znamke Citroën bosta lahko zbrane osebne podatke obdelovala za namen neposrednega trženja na podlagi svojega zakonitega interesa (točka f prvega odstavka 6. člena GDPR) le v obsegu, kot jima to dovoljujejo zavezujoči predpisi. Stranka ima možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni, in ob vsakem sporočilu, če stranka ni zavrnila takšne uporabe že na začetku.

2.3 Učinkovito delovanje ter varnost vozila in udeležencev v prometu

Vozila so opremljena z računalniškimi in elektronskimi sistemi, z različnimi sestavnimi elementi, z namenom zagotavljanja učinkovitega delovanja, varnosti vozila tekom njegove celotne življenjske dobe in varnosti voznika oz. drugih udeležencev v prometu.

Med tovrstne funkcije sodijo:

Zgoraj naštete funkcije omogočajo zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov o vozilu, ki se lahko kvalificirajo za osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (za podrobnejše informacije glede podatkov vozila glej vsakokratna navodila za uporabo vozila).

Sistem lokaliziranega klica v sili se uporablja skupaj z enotno evropsko številko za klic v sili »112« in je namenjena zaščiti ključnih interesov posameznika, na katerega se osebnih podatki nanašajo, vse v skladu s točko d prvega odstavka 6. člena GDPR. Podrobnejše informacije glede obdelave podatkov vozila za potrebe sistema lokaliziranega klica v sili glej vsakokratna navodila za uporabo vozila.

Vozilo je opremljeno tudi s funkcijo pomoči na daljavo (kot je klic za asistenco), ki deluje na podlagi vaše izrecne in vnaprejšnje privolitve za obdelavo podatkov za geolokacijo preko pojavnega okna, ki vam bo na voljo, kadar bo taka obdelava potrebna za izvedbo storitve na vašo zahtevo. Kot upravljavec podatkov v tem primeru deluje uvoznik vozil znamke Citroën.

3. PRAVICE STRANK V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV

Imate pravico, da od upravljavcev zahtevate:

Prav tako lahko kadar koli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upravljavcev. V primeru, da se podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, se v primeru ugovora ne obdelujejo več za te namene. Če se osebni podatki obdelujejo za druge namene, upravljavca prenehata z obdelavo, razen če dokažeta svoje zakonite interese za obdelava, ki prevladajo nad interesi stranke. Za namene, za katere obdelava poteka na pravni podlagi privolitve, lahko stranka svojo privolitev kadarkoli prekliče in zahteva, da se njegovi podatki trajno ali začasno prenehajo uporabljati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

4. NAČIN UVELJAVLJANJA PRAVIC

Vse pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko uveljavljate pri prodajalcu. Stranka ima pravico, da zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanjo in uveljavlja pravico do omejitve obdelave, popravka, izbrisa podatkov, prenosljivosti podatkov in do ugovora ter preklica privolitve, na katerega koli od sledečih načinov:

Na enak način lahko stranka tudi spremeni nastavitve glede načinov (telefon, naslov, elektronska pošta), na katere želi, da upravljavca z njo stopita v stik.

V zvezi z uveljavljanjem zgoraj navedenih pravic v povezavi z omogočanjem pomoči na daljavo v vozilu kontaktirajte uvoznika vozila znamke Citroën po elektronski pošti na naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov gdpr@c-automobil-import.si. V zvezi z uveljavljanjem vaših pravic v povezavi z neposrednim trženjem prosim kontaktirajte osebo, ki neposredno trženje izvaja (prodajalec vozila ali pa uvoznik vozil Citroën).

Vsaka stranka, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da je obdelava podatkov v zvezi z njo v nasprotju s predpisi.

5. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Do osebnih podatkov stranke bodo dostopale le osebe, zaposlene pri upravljavcih, pri čemer je dostop omejen na delovna mesta in na obseg, kolikor je nujno potreben za dosego ustreznega namena obdelave. Upravljavca osebnih podatkov strank ne posredujeta tretjim, razen:

V vsakem primeru posredovanja osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu ali drugemu uporabniku bosta upravljavca posredovala podatke le uporabnikom, ki bodo zagotovili zadostna jamstva glede zavarovanja osebnih podatkov.

6. ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavca bosta podatke iz pogodbe hranila enajst let od dne sklenitve pogodbe, razen če bo nadaljnja hramba potrebna za dosego namena spremljanja varnosti proizvodov ali zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa.

Če se podatki hranijo na podlagi podane izrecne privolitve, se bodo hranili do preklica privolitve. Ko posameznik privolitev prekliče, upravljavec njegovih podatkov za ta namen ne uporablja več. Upravljavec pa dokazilo o posameznikovi privolitvi hrani še toliko časa, kot je to nujno potrebno za izpolnjevanje njegovih obveznosti ali obrambo njegovih zahtevkov.